Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Termékek Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató a Jaffa Kiadó Kft. adatkezeléséről 

1. Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése:

Jaffa Kiadó és Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám: 01 09 724431)

Az adatkezelő levelezési címe: 1114 Budapest, Bartók Béla út 57.

Az adatkezelő e-mail címe: info@jaffa.hu 

Az adatkezelő telefonszáma: (+36 30) 825 75 14

2. Az adatkezelés jogszabályi háttere

Az adatkezelés lényeges körülményeit az alábbi jogszabályok és magatartási normák szabályozzák:

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szvt.),

- az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény,

- az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény,

- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,

- a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) kormányrendelet és

- a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletére.

3. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a Jaffa Kiadó Kft. (a továbbiakban: Jaffa Kiadó) webshopjában való vásárlás, a megrendelt termékek kiszállítása valamint elektronikus hírlevél küldése érdekében személyes adatok kezelése. 

4. Az adatkezelés jogalapja és a kezelhető személyes adatok köre 

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a-b) pontjával összhangban az érintett hozzájárulása, valamint a törvény felhatalmazása.

A Jaffa Kiadó az alábbi személyes adatokat kezelheti: 

- viselt név illetve cégnév,

- telefonszám, 

- e-mail elérhetőség, 

- postázási illetve szállítási cím,

- számlázási cím.

a.) webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése

Az Szvt. 169. §-ából fakadó törvényi kötelezettség teljesítése érdekében Jaffa Kiadó számvitelei célból a szolgáltatás teljesítéséhez - a termékek szállításához illetve személyes átvételéhez - kötődő adatokat [viselt név illetve cégnév, postázási illetve szállítási cím, számlázási cím] kezeli, mely adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontjával összhangban törvényi felhatalmazás. A további adatkezelés [telefonszám, e-mail elérhetőség] az érintett hozzájárulásával történik, célja a termékek megrendelésével kapcsolatos megerősítő jelzés küldése, valamint esetleges hibákról, akadályokról való értesítés.

b.) hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis

Jaffa Kiadó elektronikus hírlevél küldése céljából csak az érintett hozzájárulásával, azaz a hírlevélre feliratkozás esetén kezel adatokat [viselt név (vezetéknév, keresztnév) és e-mail elérhetőség].

5. Az adatkezelés időtartama

A Jaffa Kiadó a kezelhető személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezelheti. 

Az Szvt. 169. §-a alapján a Jaffa Kiadó a számviteli bizonylatokat 8 évig megőrzi. 

6. Adatfeldolgozó igénybevételéről és az általuk ellátott tevékenységről. Adattovábbítás az adatfeldolgozó számára

I. Szerződés alapján, a Jaffa Kiadó nevében a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) szállítja el a megrendelt terméket. A posta adatkezeléséről ezen a linken keresztül tájékozódhat:

http://www.posta.hu/adatvedelmi_szabalyzat 

A postának, mint adatfeldolgozónak az alábbi adatokat továbbítjuk:

- viselt név illetve cégnév és

- postázási cím.

A posta az adatokat kizárólag a szállítmány célba juttatásához használja fel. 

II. A könyvelést végző Kalmár Anna egyéni vállalkozónak (8083 Csákvár, Klapka György utca 1/a), a könyvvizsgálatot végző Assurance Audit Kft. (székhelye: 1126 Budapest, Királyhágó utca 5/B. II. emelet 2.), mint adatfeldolgozóknak az alábbi adatokat továbbítjuk a Szvt.-ből fakadó kötelezettségek teljesítéséért:

- viselt név illetve cégnév,

- postázási illetve szállítási cím,

- számlázási cím.

III. A Jaffa Kiadó alkalmazottai, munkatársai a 4. pontban megjelölt adatokat jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az adatfeldolgozók tevékenységéért a Jaffa Kiadó tartozik felelősséggel. 

7. Adatbiztonsági intézkedések

A Jaffa Kiadó kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. 

8. Az érintetteket megillető jogok

Az érintettet az adatkezelés időtartamán belül megilleti

- a tájékoztatáshoz való jog, 

- az adatok helyesbítéséhez való jog, 

- az adatok törléséhez való jog

- az adatok zárolásához való jog,

- a tiltakozás joga.

Az érintett az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet a Jaffa Kiadótól a személyes adatai kezeléséről. A Jaffa Kiadó a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja az érintettet az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az érintett az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy a Jaffa Kiadó a személyes adatait helyesbítse. 

Az érintett kérheti, hogy a Jaffa Kiadó zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az érintett – az Szvt. 169. §-án alapuló adatkezelés kivételével – kérheti az adatainak törlését. 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

- ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Jaffa Kiadó vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Jaffa Kiadó adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;

- ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

9. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben az érintett álláspontja szerint a Jaffa Kiadó megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, akkor az általa vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: (+36 1) 391-1400). 

Az érintett az információs önrendelkezési jogának megsértése esetén a Jaffa Kiadó ellen bírósághoz fordulhat. 

10. Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a Jaffa Kiadó

- a webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelésével összefüggő adatkezelését NAIH-61911/2012. számon, míg

- a hírlevél küldése céljából kezelt adatkezelését NAIH-61910/2012. számon

nyilvántartásba vette.